บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 ปัจจุบัน
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) การดำเนินงานด้วยเทคนิคและความชำนาณ
จากประเทศไทยและประเทศจีน

           จากระยะเวลา้การดำเนินธุรกิจมากว่า 19 ปี ในการให้บริการด้านการก่อสร้างโรงงาน โกดัง
โรงไฟฟ้า ฯลฯ ให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และส่งมอบงานตรงตามระยะเวลา

copyinght©2009